Logo KFUM's Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde
Telefon: 4636 7462
Fax: 4636 7442
Web:
www.roskilde-kfum.dk
Mail: mail@roskilde-kfum.dk 

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er KFUM’s Boldklub Roskilde. Dens hjemsted er Roskilde kommune.

§2 Formål

Klubben har til formål at dyrke fodbold og herigennem søge opnået de bedst mulige sportslige resultater under skyldig hensyntagen til bredden i fodboldspillet og medlemskredsen.

 

Klubben er tilsluttet KFUM’s Idrætsforbund, Sjællands Boldspil Union, Roskilde Amts Gymnastikforening samt Roskilde Idrætsunion. Ind- og udmeldelse af sådanne foreninger kan besluttes af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal.

 

Klubben udgiver et medlemsblad. Meddelelser, der er indrykket i bladet, betragtes som værende kommet medlemmer til kundskab.

 

 

§3 Medlemmer

Klubben har følgende medlemmer:

-         aktive medlemmer

-         passive medlemmer

-         ekstraordinære medlemmer

-         æresmedlemmer

 

Som aktivt medlem kan optages enhver, der ifølge klubbens opdeling i afdelinger, kan indgå i en sådan.

 

Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for klubben og dens aktiviteter. Den i tilknytning til klubbens oprettede ”TINGKLUBBEN” fungerer som medlemsorgan for boldklubbens passive medlemmer.

 

Som ekstraordinære medlemmer kan optages firmaer eller enkeltpersoner, der har forretningsmæssig tilknytning til klubben, uden at kunne optages som aktivt eller passivt medlem.

 

Enhvert medlem kan, når medlemmet har ydet en særlig indsats for klubben, af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem. En sådan udnævnelse skal af bestyrelsen forelægges førstkommende generalforsamling til efterretning.

 

 

§4 Kontingent

Kontingentet for aktive, passive og ekstraordinære medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at der ved indmeldelse skal betales et indskud. Størrelsen af et et sådant fastsættes ligeledes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at der skal opkræves et særligt tilskud fra boldklubbens aktive medlemmer, der overføres direkte til ”BYGGEFONDEN”.

 

Kontingentet for aktive medlemmer opkræves halvårligt, og for passive og ekstraordinære medlemmer helårligt. Enhver indmeldelse sker til kasseren.

 

Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

Bestyrelsen træffer bestemmelse om eventuel kontingentnedsættelse i tilfælde af sygdom, militærtjeneste, studier eller arbejdsløshed. Anmodning om kontingensnedsættelse skal tilstilles formanden eller kasseren.

 

 

§5 Udmeldelse og restance

Udmeldelse skal ske til kasseren, til hvem eventuelt skyldig kontingent samtidig erlægges. Spillercertifikat kan ikke udstedes, så længe et medlem er i restance.

 

Såfremt et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, er bestyrelsen berettiget til at give den pågældende karantæne, indtil beløbet er betalt. For aktive medfører restancer på mere end et halvt år, med mindre særlige forhold gør sig gældende, automatisk slettelse af klubben. Optagelse kan da kun ske mod betaling af restancebeløbet med tillæg af et administrationsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen. Forinden sletning skal kassereren dog tilstille medlemmet et brev med 14 dages betalingsfrist.

 

 

§6 Udelukkelse

Såfremt et medlem udviser grov usømmelighed, kan vedkommende af bestyrelsen idømmes karantæne eller udelukkes af klubben.

 

 

§7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

 

Alle generalforsamlinger skal ledes af en ag generalforsamlingen blandt medlemmerne eller uden for disses kreds valgt dirigent.

 

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er anført i vedtægterne.

 

Skriftlig afstemning foretages, når det ønskes af mere end ti medlemmer, ved personvalg når der er flere kandidater, end der kan vælges, eller når dirigenten bestemmer det.

 

Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor samme spørgsmål kan afgøres ved simpelt flertal uanset de fremmødtes antal.

 

Såvel aktive som passive medlemmer over 16 år har møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Valgbar til tillidshverv i henhold til disse vedtægter er ethvert mødeberettiget medlem over 18 år.

 

 

§8

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Generalforsamling i BYGGEFONDEN
  5. Indkomne forslag
  6. Valg ifølge vedtægterne
  7. Eventuelt

 

Der kan kun træffes afgørelser om spørgsmål, der er opført på dagsordenen. Indkomne forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag skal i deres fulde ordlyd ligge til gennemsyn i klubhuset samt kunne rekvireres af medlemmerne.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, der tillige skal indeholde den endelige dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel – enten ved opslag i klubbens medlemsblad, jvf. §2, eller ved særskilt meddelse til de mødeberettigede medlemmer.

 

Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at bekendtgørelse om afholdelse af generalforsamling skal offentliggøres i den lokale presse.

 

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 30 aktive eller passive medlemmer fremsender skriftlig og motiveret begæring derom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes en måned herefter.

 

Bestyrelsen er berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og kan bekendtgøres på samme måde, som er gældende for den ordinære generalforsamling.

 

 

§10 Bestyrelsen

Klubbens bestyrelsen består af en formand, der vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen. Valg af formand sker på ulige årstal. Herudover af 8-10 bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der skiftesvis afgår 4 respektive 5 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

Så vidt det er muligt, skal det sikres, at følgende funktioner i klubben tillægges medlemmerne i bestyrelsen:

 

-         medlem af forretningsudvalget, jfr. §13

-         sektionsleder for sekundaafdelingen

-         sektionsleder for ynglinge-, junior- og drengeafdelingen

-         sektionsleder for lilleput-, miniput- og puslingeafdelingen

-         sektionsleder for dame-/pigeafdelingen

-         sekretær for ungdomsafdelingen

 

Såfremt der opstår vacance inden for bestyrelsen, er denne berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

 

§11

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand, sekretær og kasserer.

 

Formanden eller i hans fravær næstformanden leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøderne afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne forhandlede føres en forhandlingsprotokol.

 

 

§12

Bestyrelsen er den højeste administrative myndighed i alle klubbens anliggender og leder den daglige drift af klubben.

 

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg, der enten kan være permanente eller have til formål at løse enkeltopgaver.

 

Klubbens formue bør være anbragt i anerkendt pengeinstitut og/eller let realisable værdipapirer, der skal være rentebærende.

 

Ved erhvervelse og afhændelse af fast ejendom og ansvarlig kapital samt indgåelse af gældsforpligtelser, tegnes klubben af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Klubben tegnes i øvrigt af formanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

 

§13 Forretningsudvalg

Til at varetage forholdene omkring klubbens første- og andethold kan nedsættes et forretningsudvalg på 3-5 personer, hvoraf mindst to samtidig skal have sæde i klubbens bestyrelse. Klubbens formand er født medlem af forretningsudvalget.

 

Af udvalgets øvrige medlemmer udpeges det ene af bestyrelsen, mens eventuelle andre medlemmer forsøges rekrutteret fra sponsorkredsen og/eller blandt personer med engagement, arbejdskraftressourcer og faglig ekspertise.

 

 

§14 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn i klubhuset senest en uge før afholdelsen af den ordinære generalforsamling og kan fra samme dato rekvireres af medlemmerne hos klubbens kasserer.

 

Til at gennemgå klubbens regnskab vælges på den ordinære generalforsamling skiftevis for 2 år ad gangen 2 kritiske revisorer. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges for et år ad gangen en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

De kritiske revisorer har ret til at fordre sig alle specifikationer og regnskabsbilag forelagt.

 

 

§15 Medlemsforpligtelser

Alle medlemmer er foruden overholdelse af disse vedtægter tillige forpligtet til, for så vidt klubben er tilsluttet større idrætsorganisationer, at overholde disses vedtægter og bestemmelser. Ethvert medlem er ligeledes forpligtet til at overholde bestemmelser, som bestyrelsen måtte fastsætte med hensyn til brug af lokaler og baner.

 

 

§16

Intet medlem hæfter personligt for krav på klubben.

 

 

§17 Klubbens opløsning

Forslag om opløsning af klubben skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Mellem de to generalforsamlinger skal der være et tidsrum på mindst to måneder.

 

På den anden af generalforsamlingerne træffes den endelige afgørelse. For at forslaget kan vedtages kræves, at ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at ¾ af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

 

Vedtages opløsningen ved den endelige afstemning, træffer generalforsamlingen samtidig beslutning – efter indstilling fra bestyrelsen – om den fremtidige anvendelse af klubbens midler.

 

------------------ooooooo------------------

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 26. januar 1989 med seneste ændringer endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 10. februar 1999. Alle tidligere vedtægter er ophævet fra samme dato.

 

Roskilde den 10. februar 1999.

 

Bestyrelsen

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 19. april 2009